سلسله گفتگو های نقش مدیر در مدارس توسعه یافته

🔰سلسله جلسات مدیران مدارس توسعه یافته(ویژه موسسین، مدیران و تصمیم‌سازان مراکز آموزشی) تاریخ: دوشنبه بیستم مردادگفتگوی اصلی:خلق موقعیت در مدرسه توسط مدیرمهمان روز: دکتر علی …

ساختن گوهر درون

ساختن گوهر درون برای پرورش انسان توسعه یافته بدست خودش و بر پایه دانش روز روانشناسی و کوچینگ، همچنین تجربه سالها مشاوره و آمورش طراحی شده و تلاشی است منسجم به سوی ساختن زندگی مطلوب