ساختن گوهر درون

ساختن گوهر درون برای پرورش انسان توسعه یافته بدست خودش و بر پایه دانش روز روانشناسی و کوچینگ، همچنین تجربه سالها مشاوره و آمورش طراحی شده و تلاشی است منسجم به سوی ساختن زندگی مطلوب