سلسله گفتگو های نقش مدیر در مدارس توسعه یافته

🔰سلسله جلسات مدیران مدارس توسعه یافته(ویژه موسسین، مدیران و تصمیم‌سازان مراکز آموزشی) تاریخ: دوشنبه بیستم مردادگفتگوی اصلی:خلق موقعیت در مدرسه توسط مدیرمهمان روز: دکتر علی …